اخبار واطلاعیه ها

توسعه، از تمرکزگرایی تا تمرکززدایی

دکتر علی چشمی، عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد: تمکرزگرایی یعنی فاصله گرفتن از خواسته های شهروندان

ادامه مطلب

دوره برنامه نویسی موبایل ANDROID

جلسه ی اول و رایگان دوره ی برنامه نویسی موبایل Android-شنبه 24 مهر ماه 1395 -ساعت 16:00 برگزار خواهد شد.جلسه ی اول دوره جهت آشنایی با سرفصل و محتوای دوره و نحوه تدریس مدرس برای عموم رایگان خواهد بود

ادامه مطلب

دوره مدیریت و برنامه نویسی SQL SERVER 2014

جلسه ی اول دوره مدیریت و برنامه نویسی SQL SERVER2014-یک شنبه 25مهر ماه 1395 -ساعت 16:00 برگزار خواهد شد.جلسه ی اول دوره جهت آشنایی با سرفصل و محتوای دوره و نحوه تدریس مدرس برای عموم رایگان خواهد بود

ادامه مطلب

دوره مدیریت و برنامه نویسی بانک اطلاعاتی ORACLE

جلسه ی اول دوره مدیریت و برنامه نویسی بانک اطلاعاتیORACLE -یک شنبه 25مهر ماه 1395 -ساعت 16:00 برگزار خواهد شد.جلسه ی اول جهت آشنایی با سرفصل ,محتوای دوره و نحوه تدریس مدرس برای عموم رایگان می باشد.

ادامه مطلب

دوره متخصص ارشد وب ASP.NET MVC

جلسه ی اول دوره متخصص ارشد وب ASP.NET MVC-دوشنبه 26 مهرماه 1395 ساعت 16 برگزار خواهد شد.جلسه ی اول دوره جهت اشنایی با سر فصل و نحوه تدریس برای عموم به صورت رایگان خواهد بود.

ادامه مطلب

دوره متخصص ارشد وب PHP,MYSQL

جلسه ی اول دوره متخصص ارشد وب PHP,MYSQL-دوشنبه 26 مهرماه 1395 ساعت 16 برگزار خواهد شد.جلسه ی اول دوره جهت اشنایی با سر فصل و نحوه تدریس برای عموم به صورت رایگان خواهد بود.

ادامه مطلب

دوره جلوگیری از نفوذ و هک قانونمند CEH

جلسه ی اول دوره جلوگیری از نفوذ و هک قانونمند CEH -پنج شنبه 29مهر ماه 1395 -ساعت 16:00 برگزار خواهد شد.جلسه ی اول دوره جهت آشنایی با سرفصل و محتوای دوره و نحوه تدریس مدرس برای عموم رایگان خواهد بود

ادامه مطلب

دوره تخصصی امنیت شبکه Security+

جلسه ی اول دوره تخصصی امنیت شبکه Security+ -پنج شنبه 29مهر ماه 1395 -ساعت 16:00 برگزار خواهد شد.جلسه ی اول دوره جهت آشنایی با سرفصل و محتوای دوره و نحوه تدریس مدرس برای عموم رایگان خواهد بود

ادامه مطلب

دوره مهندسی شبکه های مایکروسافت MCSA

جلسه ی اول دوره مهندسی شبکه های مایکروسافت MCSA -پنج شنبه 29مهر ماه 1395 -ساعت 16:00 برگزار خواهد شد.جلسه ی اول دوره جهت آشنایی با سرفصل و محتوای دوره و نحوه تدریس مدرس برای عموم رایگان خواهد بود

ادامه مطلب