نمایش بر اساس گروه  
نمایش بر اساس حروف الفبا :  
 • دکترحمیدرضا محروقی
  سمت :  مدیر گروه admin
  مدرک تحصیلی/رشته :   دکترای شبکه
  ایمیل :  admin@info
  شماره تماس :   123
  مشاهده رزومه

 • مهندس سید محمد بهشتی
  سمت :  مدیر گروه معماری و شهرسازی
  مدرک تحصیلی/رشته :   کارشناسی ارشد معماری
  ایمیل :  beheshti@s3c.ir
  شماره تماس :   05138061-105
  مشاهده رزومه

 • دکتر حسن  بلخاری قهی
  سمت :  مدیر گروه فرهنگی - اجتماعی
  مدرک تحصیلی/رشته :   دکترا / فلسفه هنر
  ایمیل :  bolkhari@s3c.ir
  شماره تماس :   05138061-104
  مشاهده رزومه

 • دکتر حمیدرضا  ربیعی
  سمت :  مدیر گروه ICT و هوشمندسازی
  مدرک تحصیلی/رشته :   دکتری مهندسی برق و کامپیوتر از دانشگاه پردو آمریکا
  ایمیل :  rabiee@s3c.ir
  شماره تماس :   38061-102
  مشاهده رزومه

 • دکتر مهدی  حجت
  سمت :  مدیر گروه میراث فرهنگی
  مدرک تحصیلی/رشته :   دکتری حفاظت از بناهای تاریخی
  ایمیل :  hojjat@s3c.ir
  شماره تماس :   05138061-106
  مشاهده رزومه

 • ساسان  نوروزی
  سمت :  دبیر گروه میراث فرهنگی
  مدرک تحصیلی/رشته :   کارشناسی ارشد مرمت و احیا بناهای تاریخی
  ایمیل :  norouzi@s3c.ir
  شماره تماس :   05138061-106
  مشاهده رزومه

 • کیوان  صابری نجفی
  سمت :  کارشناس پژوهشی میراث فرهنگی
  مدرک تحصیلی/رشته :   کارشناسی ارشد طراحی شهری پایدار
  ایمیل :  keivan.saberi@s3c.ir
  شماره تماس :   05138061-106
  مشاهده رزومه

 • رسول  رمضانیان
  سمت :  عضو شورای علمی / مشاور گروه اقتصاد شهری
  مدرک تحصیلی/رشته :   دکترا- ریاضیات کاربردی
  ایمیل :  ramezanian@s3c.ir
  شماره تماس :   05138061-103
  مشاهده رزومه

 • دکتر حمیدرضا  محروقی
  سمت :  عضو شورای علمی / مشاور گروه ICT و هوشمندسازی
  مدرک تحصیلی/رشته :   دکتری تخصصی/امنیت شبکه
  ایمیل :  mahrooghi@s3c.ir
  شماره تماس :   05138061-102
  مشاهده رزومه

 • محمد جواد  استادی
  سمت :  دبیر گروه فرهنگی - اجتماعی
  مدرک تحصیلی/رشته :   کارشناسی ارشد / علوم ارتباطات اجتماعی
  ایمیل :  ostadi@s3c.ir
  شماره تماس :   05138061-104
  مشاهده رزومه

 • مهندس وحید محکی
  سمت :  دبیر گروه معماری و شهرسازی
  مدرک تحصیلی/رشته :   کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
  ایمیل :  mahaki@s3c.ir
  شماره تماس :   05138061-105
  مشاهده رزومه

 • محمد  مدرسی
  سمت :  کارشناس پژوهشی فرهنگی - اجتماعی
  مدرک تحصیلی/رشته :   کارشناسی ارشد / علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری
  ایمیل :  modaresi@s3c.ir
  شماره تماس :   05138061-104
  مشاهده رزومه

 • مهندس سبحان  علی آبادی
  سمت :  کارشناس پژوهشی ICT و هوشمندسازی
  مدرک تحصیلی/رشته :   دانشجوی ارشد امنیت
  ایمیل :  aliabady@s3c.ir
  شماره تماس :   38061-102
  مشاهده رزومه

 • رضا  خواجه نائینی
  سمت :  عضو شورای علمی / مشاور گروه اقتصاد شهری
  مدرک تحصیلی/رشته :   دکترا/اقتصاد
  ایمیل :  naeini@s3c.ir
  شماره تماس :   05138061-103
  مشاهده رزومه

 • مونا  ظریف
  سمت :  کارشناس گروه میراث فرهنگی
  مدرک تحصیلی/رشته :   کارشناسی ارشد طراحی شهری
  ایمیل :  mona.zarif@s3c.ir
  شماره تماس :   05138061-106
  مشاهده رزومه

 • محمدرضا  رحیم زاده
  سمت :  عضو شورای علمی / مشاور گروه میراث فرهنگی
  مدرک تحصیلی/رشته :   دکترای معماری
  ایمیل :  rahimzadeh@s3c.ir
  شماره تماس :   05138061-106
  مشاهده رزومه

 • علی  نعمتی
  سمت :  عضو شورای علمی / مشاور گروه اقتصاد شهری
  مدرک تحصیلی/رشته :   دکترا/اقتصاد
  ایمیل :  nemati@s3c.ir
  شماره تماس :   05138061-103
  مشاهده رزومه

 • سعید  خدیوی
  سمت :  دبیر گروه اقتصاد شهری
  مدرک تحصیلی/رشته :   دکترا/اقتصاد
  ایمیل :  khadivy@s3c.ir
  شماره تماس :   05138061-103
  مشاهده رزومه

 • مهندس سمیه  سلطانی
  سمت :  کارشناس پژوهشی ICT و هوشمندسازی
  مدرک تحصیلی/رشته :   ادانشجو ی دکتری-مهندسی کامپیوتر
  ایمیل :  Soltani@@s3c.ir
  شماره تماس :   38061-102
  مشاهده رزومه

 • محمد حسین  شعاعی
  سمت :  کارشناس پژوهشی فرهنگی - اجتماعی
  مدرک تحصیلی/رشته :   دانشجوی دکتری / فرهنگ و ارتباطات
  ایمیل :  shoaee@s3c.ir
  شماره تماس :   05138061-104
  مشاهده رزومه

 • دکتر عبدالهادی دانشپور
  سمت :  عضو شورای علمی / مشاور گروه معماری و شهرسازی
  مدرک تحصیلی/رشته :   دکترای شهرسازی-گرایش طراحی شهری
  ایمیل :  daneshpour@s3c.ir
  شماره تماس :   05138061-105
  مشاهده رزومه

 • ادریس  راموز
  سمت :  کارشناس پژوهشی فرهنگی - اجتماعی
  مدرک تحصیلی/رشته :   دانشجوی دکتری / جامعه شناسی فرهنگی
  ایمیل :  edris.ramooz@s3c.com
  شماره تماس :   05138061-104
  مشاهده رزومه

 • مهندس محیا  خیرخواه
  سمت :  کارشناس پژوهشی ICT و هوشمندسازی
  مدرک تحصیلی/رشته :   کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-امنیت
  ایمیل :  kheyrkhah@s3c.ir
  شماره تماس :   38061-102
  مشاهده رزومه

 • مهندس هانیه  رمضانی
  سمت :  کارشناس پژوهشی ICT و هوشمندسازی
  مدرک تحصیلی/رشته :   کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
  ایمیل :  Ramezani@s3c.ir
  شماره تماس :   38061-204
  مشاهده رزومه

 • رضا  سلیمان نوری
  سمت :  کارشناس پژوهشی میراث فرهنگی
  مدرک تحصیلی/رشته :   کارشناسی ارشد ایران شناسی
  ایمیل :  reza.soleymannoori@s3c.ir
  شماره تماس :   05138061-106
  مشاهده رزومه

 • مهندس محمود  کرامتیان راد
  سمت :  کارشناس گروه ICT و هوشمندسازی
  مدرک تحصیلی/رشته :   مهندسی کامپیوتر
  ایمیل :  keramatiyan@s3c.ir
  شماره تماس :   38061-102
  مشاهده رزومه

 • مهندس مهناز  زارع
  سمت :  کارشناس پژوهشی ICT و هوشمندسازی
  مدرک تحصیلی/رشته :   کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-امنیت
  ایمیل :  zare@s3c.ir
  شماره تماس :   38061-102
  مشاهده رزومه

 • دکتر محمدرضا  رحیم زاده
  سمت :  عضو شورای علمی / مشاور گروه معماری و شهرسازی
  مدرک تحصیلی/رشته :   دکترای معماری
  ایمیل :  rahimzadeh@s3c.ir
  شماره تماس :   05138061-105
  مشاهده رزومه

 • حسن  دیانی
  سمت :  کارشناس پژوهشی فرهنگی - اجتماعی
  مدرک تحصیلی/رشته :   کارشناسی ارشد / علوم اجتماعی (مردم شناسی)
  ایمیل :  dayyani@s3c.ir
  شماره تماس :   05138061-104
  مشاهده رزومه

 • حسین  مهربانی فر
  سمت :  کارشناس پژوهشی فرهنگی - اجتماعی
  مدرک تحصیلی/رشته :   دانشجوی دکتری / فرهنگ و ارتباطات
  ایمیل :  mehrabanifar@s3c.ir
  شماره تماس :   05138061-104
  مشاهده رزومه

صفحه 1 از 2