دبیر گروه

دکتر محسن اکبرزاده

دبیر گروه معماری و شهرسازی
دکترا معماری اسلامی
akbarzadeh@s3c.ir
مشاهده رزومه
مدیر گروه

دکتر حسن  بلخاری قهی

مدیر گروه فرهنگی - اجتماعی
دکترا / فلسفه هنر
bolkhari@s3c.ir
مشاهده رزومه
مدیر گروه

دکترحمیدرضا محروقی

مدیر گروه admin
دکترای شبکه
mahrooghi@s3c.ir
مشاهده رزومه
مدیر گروه

مهندس سید محمد بهشتی

مدیر گروه معماری و شهرسازی
کارشناسی ارشد معماری
beheshti@s3c.ir
مشاهده رزومه
مدیر گروه

دکتر حمیدرضا  ربیعی

مدیر گروه ICT و هوشمندسازی
دکتری مهندسی برق و کامپیوتر از دانشگاه پردو آمریکا
rabiee@s3c.ir
مشاهده رزومه
عضو شورای علمی / مشاور گروه

دکتر حمیدرضا  محروقی

عضو شورای علمی / مشاور گروه ICT و هوشمندسازی
دکتری تخصصی/امنیت شبکه
mahrooghi@s3c.ir
مشاهده رزومه
عضو شورای علمی / مشاور گروه

مهندس نصرالله جهانگرد

عضو شورای علمی / مشاور گروه ICT و هوشمندسازی


مشاهده رزومه
مدیر گروه

دکتر مهدی  حجت

مدیر گروه میراث فرهنگی
دکتری حفاظت از بناهای تاریخی
hojjat@s3c.ir
مشاهده رزومه
دبیر گروه

دکتر مجید وفایی جهان

دبیر گروه ICT و هوشمندسازی
دکترا- کامپیوتر- نرم افزار
Vafaeijahanmajid@gmail.com
مشاهده رزومه
عضو شورای علمی / مشاور گروه

مهندس مجید صیدی

عضو شورای علمی / مشاور گروه ICT و هوشمندسازی
مهندسی کامپیوتر
seydi@s3c.ir
مشاهده رزومه
دبیر گروه

وحید توسلی

دبیر گروه میراث فرهنگی
کارشناسی ارشد - ایران شناسی
tavassoli@s3c.ir
مشاهده رزومه
عضو شورای علمی / مشاور گروه

محمدرضا  رحیم زاده

عضو شورای علمی / مشاور گروه میراث فرهنگی
دکترای معماری
rahimzadeh@s3c.ir
مشاهده رزومه
کارشناس گروه

مهندس عطیه گلوردیان

کارشناس گروه ICT و هوشمندسازی
مهندسی کامپیوتر
atiyeh.gol@gmail.com
مشاهده رزومه
دبیر گروه

ادریس  راموز

دبیر گروه فرهنگی - اجتماعی
دانشجوی دکتری / جامعه شناسی فرهنگی
edris.ramooz@s3c.com
مشاهده رزومه
دبیر گروه

سعید  خدیوی

دبیر گروه اقتصاد شهری
دکترا/اقتصاد
khadivy@s3c.ir
مشاهده رزومه
عضو شورای علمی / مشاور گروه

مهندس سبحان علی آبادی

عضو شورای علمی / مشاور گروه ICT و هوشمندسازی
فوق لیسانس / کامپیوتر / امنیت شبکه
aliabady@s3c.ir
مشاهده رزومه
عضو شورای علمی / مشاور گروه

دکتر عبدالهادی دانشپور

عضو شورای علمی / مشاور گروه معماری و شهرسازی
دکترای شهرسازی-گرایش طراحی شهری
daneshpour@s3c.ir
مشاهده رزومه
عضو شورای علمی / مشاور گروه

دکترحسن  بشیر

عضو شورای علمی / مشاور گروه فرهنگی - اجتماعی
دکترا / جامعه شناسی ارتباطات بین‌الملل
Drhbashir100@gmail.com
مشاهده رزومه
عضو شورای علمی / مشاور گروه

دکتر غلامرضا  صدیق اورعی

عضو شورای علمی / مشاور گروه فرهنگی - اجتماعی
دکترا / جامعه شناسی اقتصاد توسعه
ouraee@s3c.ir
مشاهده رزومه
عضو شورای علمی / مشاور گروه

دکتر علی اصغر  محکی

عضو شورای علمی / مشاور گروه فرهنگی - اجتماعی
دکترا / علوم ارتباطات
Amaha@s3c.ir
مشاهده رزومه
عضو شورای علمی / مشاور گروه

دکتر جبار  رحمانی

عضو شورای علمی / مشاور گروه فرهنگی - اجتماعی
دکترا / مردم شناسی
rahmani@s3c.ir
مشاهده رزومه
عضو شورای علمی / مشاور گروه

دکتر علی  یوسفی

عضو شورای علمی / مشاور گروه فرهنگی - اجتماعی
دکترا / جامعه شناسی سیاسی
yousofi@s3c.ir
مشاهده رزومه
عضو شورای علمی / مشاور گروه

دکتر هادی  خانیکی

عضو شورای علمی / مشاور گروه فرهنگی - اجتماعی
دکترا / علوم ارتباطات
hadikhaniki@s3c.ir
مشاهده رزومه
عضو شورای علمی / مشاور گروه

دکتر هما  زنجانی زاده

عضو شورای علمی / مشاور گروه فرهنگی - اجتماعی
دکترا / جامعه شناسی
zanjanizadeh@s3c.ir
مشاهده رزومه
عضو شورای علمی / مشاور گروه

دکتر محمدرضا  رحیم زاده

عضو شورای علمی / مشاور گروه معماری و شهرسازی
دکترای معماری
rahimzadeh@s3c.ir
مشاهده رزومه
عضو شورای علمی / مشاور گروه

دکتر مهرداد  قیومی بیدهندی

عضو شورای علمی / مشاور گروه معماری و شهرسازی
دکترای معماری
ghayoomi@s3c.ir
مشاهده رزومه
عضو شورای علمی / مشاور گروه

مرحوم دکتر سید محمد امین  قانعی راد

عضو شورای علمی / مشاور گروه admin
دکترا / جامعه شناسی
ghaneirad@yahoo.com
مشاهده رزومه
کارشناس گروه

مهندس محمود  کرامتیان راد

کارشناس گروه ICT و هوشمندسازی
مهندسی کامپیوتر
keramatiyan@s3c.ir
مشاهده رزومه
عضو شورای علمی / مشاور گروه

رضا  سلیمان نوری

عضو شورای علمی / مشاور گروه میراث فرهنگی
کارشناسی ارشد ایران شناسی
reza.soleymannoori@s3c.ir
مشاهده رزومه
کارشناس گروه

احمد  محروقی

کارشناس گروه ICT و هوشمندسازی
دانشجو / پزشکی
mahrooghi.am1377@gmail.com
مشاهده رزومه