مدیر گروه

دکترحمیدرضا محروقی

مدیر گروه admin
دکترای شبکه
mahrooghi@s3c.ir
مشاهده رزومه
مدیر گروه

مهندس سید محمد بهشتی

مدیر گروه معماری و شهرسازی
کارشناسی ارشد معماری
beheshti@s3c.ir
مشاهده رزومه
مدیر گروه

دکتر حسن  بلخاری قهی

مدیر گروه فرهنگی - اجتماعی
دکترا / فلسفه هنر
bolkhari@s3c.ir
مشاهده رزومه
مدیر گروه

دکتر حمیدرضا  ربیعی

مدیر گروه ICT و هوشمندسازی
دکتری مهندسی برق و کامپیوتر از دانشگاه پردو آمریکا
rabiee@s3c.ir
مشاهده رزومه
دبیر گروه

مهندس سبحان علی آبادی

دبیر گروه ICT و هوشمندسازی
فوق لیسانس / کامپیوتر / امنیت شبکه
aliabady@s3c.ir
مشاهده رزومه
عضو شورای علمی / مشاور گروه

مهندس نصرالله جهانگرد

عضو شورای علمی / مشاور گروه ICT و هوشمندسازی


مشاهده رزومه
مدیر گروه

دکتر مهدی  حجت

مدیر گروه میراث فرهنگی
دکتری حفاظت از بناهای تاریخی
hojjat@s3c.ir
مشاهده رزومه
دبیر گروه

ساسان  نوروزی

دبیر گروه میراث فرهنگی
کارشناسی ارشد مرمت و احیا بناهای تاریخی
norouzi@s3c.ir
مشاهده رزومه
عضو شورای علمی / مشاور گروه

رسول  رمضانیان

عضو شورای علمی / مشاور گروه اقتصاد شهری
دکترا- ریاضیات کاربردی
ramezanian@s3c.ir
مشاهده رزومه
عضو شورای علمی / مشاور گروه

مهندس مجید صیدی

عضو شورای علمی / مشاور گروه ICT و هوشمندسازی
مهندسی کامپیوتر
seydi@s3c.ir
مشاهده رزومه
دبیر گروه

محمد جواد  استادی

دبیر گروه فرهنگی - اجتماعی
کارشناسی ارشد / علوم ارتباطات اجتماعی
ostadi@s3c.ir
مشاهده رزومه
کارشناس گروه

مهندس ابوالفضل بابامحمدی

کارشناس گروه ICT و هوشمندسازی
فوق لیسانس / کامپیوتر / امنیت شبکه
abolfazlbm@icloud.com
مشاهده رزومه
عضو شورای علمی / مشاور گروه

دکتر حمیدرضا  محروقی

عضو شورای علمی / مشاور گروه ICT و هوشمندسازی
دکتری تخصصی/امنیت شبکه
mahrooghi@s3c.ir
مشاهده رزومه
کارشناس گروه

مهندس محمود  کرامتیان راد

کارشناس گروه ICT و هوشمندسازی
مهندسی کامپیوتر
keramatiyan@s3c.ir
مشاهده رزومه
دبیر گروه

مهندس وحید محکی

دبیر گروه معماری و شهرسازی
کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
mahaki@s3c.ir
مشاهده رزومه
عضو شورای علمی / مشاور گروه

محمد  مدرسی

عضو شورای علمی / مشاور گروه فرهنگی - اجتماعی
کارشناسی ارشد / علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری
modaresi@s3c.ir
مشاهده رزومه
کارشناس گروه

مهندس عطیه گلوردیان

کارشناس گروه ICT و هوشمندسازی
مهندسی کامپیوتر
atiyeh.gol@gmail.com
مشاهده رزومه
عضو شورای علمی / مشاور گروه

رضا  خواجه نائینی

عضو شورای علمی / مشاور گروه اقتصاد شهری
دکترا/اقتصاد
naeini@s3c.ir
مشاهده رزومه
عضو شورای علمی / مشاور گروه

محمدرضا  رحیم زاده

عضو شورای علمی / مشاور گروه میراث فرهنگی
دکترای معماری
rahimzadeh@s3c.ir
مشاهده رزومه
عضو شورای علمی / مشاور گروه

علی  نعمتی

عضو شورای علمی / مشاور گروه اقتصاد شهری
دکترا/اقتصاد
nemati@s3c.ir
مشاهده رزومه
دبیر گروه

سعید  خدیوی

دبیر گروه اقتصاد شهری
دکترا/اقتصاد
khadivy@s3c.ir
مشاهده رزومه
عضو شورای علمی / مشاور گروه

دکتر عبدالهادی دانشپور

عضو شورای علمی / مشاور گروه معماری و شهرسازی
دکترای شهرسازی-گرایش طراحی شهری
daneshpour@s3c.ir
مشاهده رزومه
کارشناس پژوهشی

رضا  سلیمان نوری

کارشناس پژوهشی میراث فرهنگی
کارشناسی ارشد ایران شناسی
reza.soleymannoori@s3c.ir
مشاهده رزومه
عضو شورای علمی / مشاور گروه

ادریس  راموز

عضو شورای علمی / مشاور گروه فرهنگی - اجتماعی
دانشجوی دکتری / جامعه شناسی فرهنگی
edris.ramooz@s3c.com
مشاهده رزومه
عضو شورای علمی / مشاور گروه

دکتر محمدرضا  رحیم زاده

عضو شورای علمی / مشاور گروه معماری و شهرسازی
دکترای معماری
rahimzadeh@s3c.ir
مشاهده رزومه
عضو شورای علمی / مشاور گروه

دکتر مهرداد  قیومی بیدهندی

عضو شورای علمی / مشاور گروه معماری و شهرسازی
دکترای معماری
ghayoomi@s3c.ir
مشاهده رزومه
عضو شورای علمی / مشاور گروه

مرحوم دکتر سید محمد امین  قانعی راد

عضو شورای علمی / مشاور گروه admin
دکترا / جامعه شناسی
ghaneirad@yahoo.com
مشاهده رزومه
عضو شورای علمی / مشاور گروه

دکتر هادی  خانیکی

عضو شورای علمی / مشاور گروه فرهنگی - اجتماعی
دکترا / علوم ارتباطات
hadikhaniki@s3c.ir
مشاهده رزومه
عضو شورای علمی / مشاور گروه

دکتر جواد  خدایی

عضو شورای علمی / مشاور گروه معماری و شهرسازی
دکترای شهرسازی
khodaee@s3c.ir
مشاهده رزومه
عضو شورای علمی / مشاور گروه

دکترحسن  بشیر

عضو شورای علمی / مشاور گروه فرهنگی - اجتماعی
دکترا / جامعه شناسی ارتباطات بین‌الملل
Drhbashir100@gmail.com
مشاهده رزومه