فهرست اعضاء گروه  میراث فرهنگی

 • دکتر مهدی  حجت
  سمت:  مدیر گروه
  مدرک تحصیلی/رشته :  دکتری حفاظت از بناهای تاریخی
  ایمیل :  hojjat@s3c.ir
  شماره تماس :  05138061-106
  مشاهده رزومه

 • ساسان  نوروزی
  سمت:  دبیر گروه
  مدرک تحصیلی/رشته :  کارشناسی ارشد مرمت و احیا بناهای تاریخی
  ایمیل :  norouzi@s3c.ir
  شماره تماس :  05138061-106
  مشاهده رزومه


اعضاء شورای علمی / مشاورین گروه

 • محمدرضا  رحیم زاده
  مدرک تحصیلی/رشته :  دکترای معماری
  ایمیل : rahimzadeh@s3c.ir
  شماره تماس :  05138061-106


کارشناسان و پژوهشگران گروه

 • کیوان  صابری نجفی
  مدرک تحصیلی/رشته :  کارشناسی ارشد طراحی شهری پایدار
  ایمیل : keivan.saberi@s3c.ir
  شماره تماس :  05138061-106

 • مونا  ظریف
  مدرک تحصیلی/رشته :  کارشناسی ارشد طراحی شهری
  ایمیل : mona.zarif@s3c.ir
  شماره تماس :  05138061-106

 • رضا  سلیمان نوری
  مدرک تحصیلی/رشته :  کارشناسی ارشد ایران شناسی
  ایمیل : reza.soleymannoori@s3c.ir
  شماره تماس :  05138061-106