سخن رئیس پژوهشکده


اهم وظایف پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن را می توان به صورت خلاصه این چنین توصیف کرد:


متن خوش آمد گویی

  • انجام سایر امور محول شده در چارچوب وظایف