فهرست اعضاء گروه  ICT و هوشمندسازی

درباره گروه فعالیت ها اعضاء گالری تصاویر

  دکتر حمیدرضا  ربیعی


مدیر گروه
دکتری مهندسی برق و کامپیوتر از دانشگاه پردو آمریکا
rabiee@s3c.ir

دکتر مجید وفایی جهان


دبیر گروه
دکترا- کامپیوتر- نرم افزار
Vafaeijahanmajid@gmail.com

مشاهده رزومه
اعضاء شورای علمی / مشاورین گروه
دکتر حمیدرضا  محروقی

مدرک تحصیلی :  دکتری تخصصی/امنیت شبکه
ایمیل :  mahrooghi@s3c.ir
شماره تماس :
مشاهد رزومه

مهندس نصرالله جهانگرد

مدرک تحصیلی :  
ایمیل :  
شماره تماس :
مشاهد رزومه

مهندس مجید صیدی

مدرک تحصیلی :  مهندسی کامپیوتر
ایمیل :  seydi@s3c.ir
شماره تماس :
مشاهد رزومه

مهندس سبحان علی آبادی

مدرک تحصیلی :  فوق لیسانس / کامپیوتر / امنیت شبکه
ایمیل :  aliabady@s3c.ir
شماره تماس :
مشاهد رزومه

مهندس ابوالفضل بابامحمدی

مدرک تحصیلی :  فوق لیسانس / کامپیوتر / امنیت شبکه
ایمیل :  abolfazlbm@icloud.com
شماره تماس :
مشاهد رزومه

کارشناسان و پژوهشگران گروه
مهندس عطیه گلوردیان

مدرک تحصیلی :  مهندسی کامپیوتر
ایمیل :  atiyeh.gol@gmail.com
شماره تماس :
مشاهد رزومه

مهندس محمود  کرامتیان راد

مدرک تحصیلی :  مهندسی کامپیوتر
ایمیل :  keramatiyan@s3c.ir
شماره تماس :
مشاهد رزومه

احمد  محروقی

مدرک تحصیلی :  دانشجو / پزشکی
ایمیل :  mahrooghi.am1377@gmail.com
شماره تماس :
مشاهد رزومه

سید مهدی کظیمی

مدرک تحصیلی :  دانشجو / مهندسی پزشکی
ایمیل :  smkazimi@s3c.ir
شماره تماس :
مشاهد رزومه

مهدی محروقی

مدرک تحصیلی :  
ایمیل :  mahdi.mahrooghi@gmail.com
شماره تماس :
مشاهد رزومه