فهرست اعضاء گروه  ICT و هوشمندسازی

 • دکتر حمیدرضا  ربیعی
  سمت:  مدیر گروه
  مدرک تحصیلی/رشته :  دکتری مهندسی برق و کامپیوتر از دانشگاه پردو آمریکا
  ایمیل : rabiee@s3c.ir
  شماره تماس :  38061-102
  مشاهده رزومه


اعضاء شورای علمی / مشاورین گروه

 • دکتر حمیدرضا  محروقی
  مدرک تحصیلی/رشته :  دکتری تخصصی/امنیت شبکه
  ایمیل : mahrooghi@s3c.ir
  شماره تماس :  05138061-102


کارشناسان و پژوهشگران گروه

 • مهندس سبحان  علی آبادی
  مدرک تحصیلی/رشته :  دانشجوی ارشد امنیت
  ایمیل : aliabady@s3c.ir
  شماره تماس :  38061-102

 • مهندس سمیه  سلطانی
  مدرک تحصیلی/رشته :  ادانشجو ی دکتری-مهندسی کامپیوتر
  ایمیل : Soltani@@s3c.ir
  شماره تماس :  38061-102

 • مهندس هانیه  رمضانی
  مدرک تحصیلی/رشته :  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
  ایمیل : Ramezani@s3c.ir
  شماره تماس :  38061-204

 • مهندس محیا  خیرخواه
  مدرک تحصیلی/رشته :  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-امنیت
  ایمیل : kheyrkhah@s3c.ir
  شماره تماس :  38061-102

 • مهندس مهناز  زارع
  مدرک تحصیلی/رشته :  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-امنیت
  ایمیل : zare@s3c.ir
  شماره تماس :  38061-102

 • مهندس محمود  کرامتیان راد
  مدرک تحصیلی/رشته :  مهندسی کامپیوتر
  ایمیل : keramatiyan@s3c.ir
  شماره تماس :  38061-102