نهمین نشست مشهد در مسیر توسعه-دکتر مرتضی جعفرزاده

تصاویر بیشتر

چهارمین پیش نشست همایش بین المللی عدالت و اخلاق

تصاویر بیشتر

نشست پژوهشکده ثامن و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

تصاویر بیشتر

هشتمین نشست مشهد در مسیر توسعه- دکتر فرشاد مومنی

تصاویر بیشتر

هفتمین نشست مشهد در مسیر توسعه-آقای مجید پورشافعی

تصاویر بیشتر

کارگاه آموزشی روش شناسی مردم نگاری

تصاویر بیشتر

ششمین نشست مشهد در مسیر توسعه- دکتر سپیده کاوه

تصاویر بیشتر

پنجمین نشست مشهد در مسیر توسعه-دکتر علی چشمی

تصاویر بیشتر

نشست تخصصی-غلامرضا مصباحی مقدم و حسین زاده بحرینی

تصاویر بیشتر
صفحه 1 از 5