فهرست اعضاء گروه  اقتصاد شهری

درباره گروه فعالیت ها اعضاء گالری تصاویر

سعید  خدیوی


دبیر گروه
دکترا/اقتصاد
khadivy@s3c.ir

مشاهده رزومه
اعضاء شورای علمی / مشاورین گروه
مهدی  فیضی

مدرک تحصیلی :  دکترا/اقتصاد
ایمیل :   feizi@s3c.ir
شماره تماس :
مشاهد رزومه

رسول  رمضانیان

مدرک تحصیلی :  دکترا- ریاضیات کاربردی
ایمیل :   ramezanian@s3c.ir
شماره تماس :
مشاهد رزومه

علی  نعمتی

مدرک تحصیلی :  دکترا/اقتصاد
ایمیل :   nemati@s3c.ir
شماره تماس :
مشاهد رزومه

کارشناسان و پژوهشگران گروه