مدیریت امور پژوهشی

اهم وظایف مدیریت امور پژوهشی را می توان به صورت خلاصه این چنین توصیف کرد:

  • تنظیم برنامه‏ هاى پژوهشى پژوهشکده در قالب سیاست ها و خط مشى ‏هاى مصوب
  • بررسی طرح های پژوهشی و فرایندهای آن و نظارت بر پیشرفت طرحهای پژوهشی طبق برنامه زمان بندی مصوب
  • برنامه ریزی و برگزاری جلسات شورای پژوهشی
  • بررسی و تصویب برگزاری همایشها، کارگاه های آموزشی و پژوهشی و بازدیدهای علمی برای پژوهشگران طبق ضوابط و مقررات مربوط
  • برنامه ریزی برای ایجاد و تعمیق ارتباط علمی با سایر مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور برابر ضوابط و مقررات مربوط؛
  • بررسی فرایندهای تألیف و ترجمه کتاب و مقاله و نحوه انتشار نتایج فعالیتهای علمی و پژوهشی «پژوهشکده»
  • بررسی صلاحیت علمی متقاضیان عضویت در «پژوهشکده» و اظهار نظر نسبت به آنان؛
  • انجام سایر امور محول شده در چارچوب وظایف