تخریب نخستین مهدیه کشور در سکوت خبری

جزئیات

مهدیه «عابدزاده» به عنوان نخستین مهدیه کشور در میان سکوت رسانه‌ها تخریب شد. گفتگوی خبرگزاری ایسنا با رضا سلیمان نوری، پژوهشگر خراسان شناسی درباره این قدیمی ترین نهاد دینی، سیاسی مشهدِ را میخوانید.

فرازهایی از زندگی علی‌اصغر عابدزاده به قلم محمّدرضا حکیمی

جزئیات

محمّدرضا حکیمی، نویسنده توانای معاصر در کتاب «عقل سرخ» خود خاطراتی را از حاج علی اصغر عابدزاده خراسانی (1290- 1365 ش) که یکی از رجال دینی و برجسته خراسان است، نقل می‌کند

وجود شریعتی، مطهری و حکیمی نشان می‌دهدکه مکتب خراسان هنوز تأثیرگذار است

جزئیات

روح‌الله اسلامی در آخرین جلسة درس‌گفتار اندیشة ایرانشهری در افق مکتب خراسان مطرح کرد: وجود شریعتی، مطهری و حکیمی نشان می‌دهدکه مکتب خراسان هنوز تأثیرگذار است

تمدن اسلامی به دو دورة قبل و بعد از غزالی تقسیم می‌شود

جزئیات

روح الله اسلامی در سومین جلسه از درس‌گفتار اندیشة ایرانشهری در افق مکتب خراسان مطرح کرد: تمدن اسلامی به دو دورة قبل و بعد از غزالی تقسیم می‌شود.

آرشیو