دوره آموزشی رایگان Ajax با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ایدوره آموزشی رایگان (ویژه برادران) برنامه نویس AJAX پنج شنبه ها 8 الی 14 با مدرک بین المللی و قابل ترجمه از سازمان فنی و حرفه ای


دوره آموزشی رایگان (ویژه برادران)
برنامه نویس AJAX
پنج شنبه ها 8 الی 14
با مدرک بین المللی و قابل ترجمه از سازمان فنی و حرفه ای
لینک ثبت نام:

http://www.mittc.ir