فهرست اعضاء گروه  معماری و شهرسازی

درباره گروه فعالیت ها اعضاء گالری تصاویر

  مهندس سید محمد بهشتی


مدیر گروه
کارشناسی ارشد معماری
beheshti@s3c.ir

دکتر محسن اکبرزاده


دبیر گروه
دکترا معماری اسلامی
akbarzadeh@s3c.ir

مشاهده رزومه
اعضاء شورای علمی / مشاورین گروه
دکتر عبدالهادی دانشپور

مدرک تحصیلی :  دکترای شهرسازی-گرایش طراحی شهری
ایمیل :  daneshpour@s3c.ir
شماره تماس :
مشاهد رزومه

دکتر محمدرضا  رحیم زاده

مدرک تحصیلی :  دکترای معماری
ایمیل :   rahimzadeh@s3c.ir
شماره تماس :
مشاهد رزومه

دکتر مهرداد  قیومی بیدهندی

مدرک تحصیلی :  دکترای معماری
ایمیل :   ghayoomi@s3c.ir
شماره تماس :
مشاهد رزومه

دکتر جواد  خدایی

مدرک تحصیلی :  دکترای شهرسازی
ایمیل :   khodaee@s3c.ir
شماره تماس :
مشاهد رزومه

مهندس وحید محکی

مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
ایمیل :   mahaki@s3c.ir
شماره تماس :
مشاهد رزومه

کارشناسان و پژوهشگران گروه