فهرست اعضاء گروه  معماری و شهرسازی

 • مهندس سید محمد بهشتی
  سمت:  مدیر گروه
  مدرک تحصیلی/رشته :  کارشناسی ارشد معماری
  ایمیل :  beheshti@s3c.ir
  شماره تماس :  05138061-105
  مشاهده رزومه

 • مهندس وحید محکی
  سمت:  دبیر گروه
  مدرک تحصیلی/رشته :  کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
  ایمیل :  mahaki@s3c.ir
  شماره تماس :  05138061-105
  مشاهده رزومه


اعضاء شورای علمی / مشاورین گروه

 • دکتر عبدالهادی دانشپور
  مدرک تحصیلی/رشته :  دکترای شهرسازی-گرایش طراحی شهری
  ایمیل : daneshpour@s3c.ir
  شماره تماس :  05138061-105

 • دکتر محمدرضا  رحیم زاده
  مدرک تحصیلی/رشته :  دکترای معماری
  ایمیل :  rahimzadeh@s3c.ir
  شماره تماس :  05138061-105

 • دکتر مهرداد  قیومی بیدهندی
  مدرک تحصیلی/رشته :  دکترای معماری
  ایمیل :  ghayoomi@s3c.ir
  شماره تماس :  05138061-105

 • دکتر جواد  خدایی
  مدرک تحصیلی/رشته :  دکترای شهرسازی
  ایمیل :  khodaee@s3c.ir
  شماره تماس :  05138061-105


کارشناسان و پژوهشگران گروه

 • مهندس مسعود  رحیمیان
  مدرک تحصیلی/رشته :  کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
  ایمیل :  rahimian@s3c.ir
  شماره تماس :  05138061-105

 • مهندس مصطفی  نظری
  مدرک تحصیلی/رشته :  کارشناسی ارشد طراحی شهری
  ایمیل :  nazari@s3c.ir
  شماره تماس :  05138061-105

 • مهندس مصطفی  دلبریان
  مدرک تحصیلی/رشته :  کارشناسی ارشد طراحی شهری
  ایمیل :  delbarian@s3c.ir
  شماره تماس :  05138061-105