فهرست اعضاء گروه  فرهنگی - اجتماعی

 • دکتر حسن  بلخاری قهی
  سمت:  مدیر گروه
  مدرک تحصیلی/رشته :  دکترا / فلسفه هنر
  ایمیل : bolkhari@s3c.ir
  شماره تماس :  05138061-104
  مشاهده رزومه

 • محمد جواد  استادی
  سمت:  دبیر گروه
  مدرک تحصیلی/رشته :  کارشناسی ارشد / علوم ارتباطات اجتماعی
  ایمیل : ostadi@s3c.ir
  شماره تماس :  05138061-104
  مشاهده رزومه


اعضاء شورای علمی / مشاورین گروه

 • دکتر سید محمد امین  قانعی راد
  مدرک تحصیلی/رشته :  دکترا / جامعه شناسی
  ایمیل : ghaneirad@yahoo.com
  شماره تماس :  05138061-104

 • دکتر هادی  خانیکی
  مدرک تحصیلی/رشته :  دکترا / علوم ارتباطات
  ایمیل :  hadikhaniki@s3c.ir
  شماره تماس :  05138061-104

 • دکترحسن  بشیر
  مدرک تحصیلی/رشته :  دکترا / جامعه شناسی ارتباطات بین‌الملل
  ایمیل :  Drhbashir100@gmail.com
  شماره تماس :  05138061-104

 • دکتر علی اصغر  محکی
  مدرک تحصیلی/رشته :  دکترا / علوم ارتباطات
  ایمیل :  Amaha@s3c.ir
  شماره تماس :  05138061-104

 • دکتر علی  یوسفی
  مدرک تحصیلی/رشته :  دکترا / جامعه شناسی سیاسی
  ایمیل :  yousofi@s3c.ir
  شماره تماس :  05138061-104

 • دکتر غلامرضا  صدیق اورعی
  مدرک تحصیلی/رشته :  دکترا / جامعه شناسی اقتصاد توسعه
  ایمیل : ouraee@s3c.ir
  شماره تماس :  05138061-104

 • دکتر هما  زنجانی زاده
  مدرک تحصیلی/رشته :  دکترا / جامعه شناسی
  ایمیل : zanjanizadeh@s3c.ir
  شماره تماس :  05138061-104

 • دکتر جبار  رحمانی
  مدرک تحصیلی/رشته :  دکترا / مردم شناسی
  ایمیل :  rahmani@s3c.ir
  شماره تماس :  05138061-104


کارشناسان و پژوهشگران گروه

 • محمد  مدرسی
  مدرک تحصیلی/رشته :  کارشناسی ارشد / علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری
  ایمیل : modaresi@s3c.ir
  شماره تماس :  05138061-104

 • محمد حسین  شعاعی
  مدرک تحصیلی/رشته :  دانشجوی دکتری / فرهنگ و ارتباطات
  ایمیل :  shoaee@s3c.ir
  شماره تماس :  05138061-104

 • ادریس  راموز
  مدرک تحصیلی/رشته :  دانشجوی دکتری / جامعه شناسی فرهنگی
  ایمیل : edris.ramooz@s3c.com
  شماره تماس :   05138061-104

 • حسن  دیانی
  مدرک تحصیلی/رشته :  کارشناسی ارشد / علوم اجتماعی (مردم شناسی)
  ایمیل : dayyani@s3c.ir
  شماره تماس :  05138061-104

 • حسین  مهربانی فر
  مدرک تحصیلی/رشته :  دانشجوی دکتری / فرهنگ و ارتباطات
  ایمیل :  mehrabanifar@s3c.ir
  شماره تماس :  05138061-104

 • بهاره  اسدی
  مدرک تحصیلی/رشته :  کارشناسی ارشد / علوم ارتباطات اجتماعی
  ایمیل :  asadi@s3c.ir
  شماره تماس :  05138061-104