کارگروه تدوین عناوین پژوهشی پیشنهادی

تصاویر بیشتر

دومین جلسه شورای راهبردی طرح حریم حضرت ضامن (ع)

تصاویر بیشتر

اولین جلسه شورای راهبردی طرح حریم حضرت ضامن (ع)

تصاویر بیشتر

کارگروه اجرایی طرح حریم حضرت ضامن (ع)

تصاویر بیشتر

ششمین جلسه کارگروه پژوهشی طرح حریم حضرت ضامن (ع)

تصاویر بیشتر

نشست تخصصی «تجدید حیات بافت های شهری»

تصاویر بیشتر

پنجمین جلسه کارگروه پژوهشی طرح حریم حضرت ضامن (ع)

تصاویر بیشتر

چهارمین جلسه کارگروه پژوهشی طرح حریم حضرت ضامن

تصاویر بیشتر

سومین جلسه کارگروه پژوهشی طرح حریم حضرت ضامن (ع)

تصاویر بیشتر
صفحه 2 از 5