• متخصص ارشد وب ASP.NET MVC
  مدت دوره: 50 ساعت
  شهریه: 500 هزارتومان
  تخفیف دانشجویی: 10%
  تخفیف ثبت نام گروهی: 20%


 • متخصص ارشد وب PHP,MySQL
  مدت دوره: 50 ساعت
  شهریه: 500 هزارتومان
  تخفیف دانشجویی: 10%
  تخفیف ثبت نام گروهی: 20%


 • برنامه نویسی موبایل ANDROID
  مدت دوره: 60 ساعت
  شهریه: 600 هزارتومان
  تخفیف دانشجویی: 10%
  تخفیف ثبت نام گروهی: 20%


 • برنامه نویسی موبایل IOS
  مدت دوره: 60 ساعت
  شهریه: 600 هزارتومان
  تخفیف دانشجویی: 10%
  تخفیف ثبت نام گروهی: 20%


 • مدیر بانک های اطلاعاتی SQL Server
  مدت دوره: 30 ساعت
  شهریه: 400 هزارتومان
  تخفیف دانشجویی: 10%
  تخفیف ثبت نام گروهی: 20%


 • مدیر بانک های اطلاعاتی Oracle
  مدت دوره: 30 ساعت
  شهریه: 400 هزارتومان
  تخفیف دانشجویی: 10%
  تخفیف ثبت نام گروهی: 20%


 • امنیت شبکه Network Security
  مدت دوره: 30 ساعت
  شهریه: 450 هزارتومان
  تخفیف دانشجویی: 10%
  تخفیف ثبت نام گروهی: 20%


 • هک قانونمند CEH
  مدت دوره: 40 ساعت
  شهریه: 500 هزارتومان
  تخفیف دانشجویی: 10%
  تخفیف ثبت نام گروهی: 20%