فهرست اعضای مرکز آموزش تخصصی ثامن

 • مهندس احمد  جنتی فرد
  سمت : مسئول امور اجرایی
  مدرک تحصیلی/رشته :  کارشناسی ارشد/مهندسی کامپیوتر
  ایمیل : janati@s3c.ir
  شماره تماس :  05138061-205
  مشاهده رزومه


اساتید و اعضای هیئت علمی

 • دکتر حمیدرضا  ربیعی
  مدرک تحصیلی/رشته :  دکتری تخصصی/امنیت شبکه
  ایمیل : rabiee@s3c.ir
  شماره تماس :  05138061-205

 • مهندس سبحان  علی آبادی
  مدرک تحصیلی/رشته :  کارشناس ارشد/مهندسی کامپیوتر
  ایمیل : aliabadi@s3c.ir
  شماره تماس :  05138061-205

 • مهندس مجید  صیدی
  مدرک تحصیلی/رشته :  کارشناسی/مهندسی کامپیوتر
  ایمیل : seydi@s3c.ir
  شماره تماس :  05138061-100

 • مهندس مهدی  مصدق
  مدرک تحصیلی/رشته :  کارشناسی/مهندسی کامپیوتر
  ایمیل : mosaddegh@s3c.ir
  شماره تماس :  05138061-205

 • مهندس محمد  ژاله پور
  مدرک تحصیلی/رشته :  کارشناسی/مهندسی کامپیوتر
  ایمیل : zhalepour@s3c.ir
  شماره تماس :  05138061-205

 • مهندس علی  بارانی
  مدرک تحصیلی/رشته :  کارشناسی ارشد/مهندسی کامپیوتر
  ایمیل : barani@s3c.ir
  شماره تماس :  05138061-205

 • مهندس احسان  رزمخواه
  مدرک تحصیلی/رشته :  کارشناسی/مهندسی کامپیوتر
  ایمیل : razmkhah@s3c.ir
  شماره تماس :  05138061-205

 • مهندس محمد  کریمی
  مدرک تحصیلی/رشته :  کارشناسی/مهندسی کامپیوتر
  ایمیل : karimi@s3c.ir
  شماره تماس :  05138061-205

 • عطاالله  امیدوار توکلی
  مدرک تحصیلی/رشته :  کارشناس کارآفرینی
  ایمیل : omidvar.tavakoli.ata@gmail.com
  شماره تماس :  05138061

 • دکتر محسن جلائیان
  مدرک تحصیلی/رشته :  دکتری تخصصی / مهندسی کنترل
  ایمیل : jalaeean@s3c.ir
  شماره تماس :  05138410094

 • دکتر امیر جهانشاهی
  مدرک تحصیلی/رشته :  دکتری تخصصی / مهندسی کامپیوتر
  ایمیل : jahanshahi@s3c.ir
  شماره تماس :  05138410094

 • مهندس محمد شیرعلی زاده
  مدرک تحصیلی/رشته :  کارشناسی/مهندسی کامپیوتر
  ایمیل : shiralizadeh@s3c.ir
  شماره تماس :  05138410094


کارشناسان گروه

 • مهندس مهران  احمدی فر
  مدرک تحصیلی/رشته :  کارشناسی/مهندسی کامپیوتر
  ایمیل : ahmadifar@s3c.ir
  شماره تماس :  05138061-205