فهرست اعضای مرکز آموزش تخصصی ثامن

درباره گروه فعالیت ها اعضاء گالری تصاویر

مهندس احمد  جنتی فرد


مسئول امور اجرایی
کارشناسی ارشد/مهندسی کامپیوتر
janati@s3c.ir

مشاهده رزومه
اساتید و اعضای هیئت علمی
دکتر حمیدرضا  ربیعی

مدرک تحصیلی :  دکتری تخصصی/امنیت شبکه
ایمیل :  rabiee@s3c.ir
شماره تماس :
مشاهد رزومه

مهندس سبحان  علی آبادی

مدرک تحصیلی :  کارشناس ارشد/مهندسی کامپیوتر
ایمیل :  aliabadi@s3c.ir
شماره تماس :
مشاهد رزومه

مهندس مجید  صیدی

مدرک تحصیلی :  کارشناسی/مهندسی کامپیوتر
ایمیل :  seydi@s3c.ir
شماره تماس :
مشاهد رزومه

مهندس مهدی  مصدق

مدرک تحصیلی :  کارشناسی/مهندسی کامپیوتر
ایمیل :  mosaddegh@s3c.ir
شماره تماس :
مشاهد رزومه

مهندس محمد  ژاله پور

مدرک تحصیلی :  کارشناسی/مهندسی کامپیوتر
ایمیل :  zhalepour@s3c.ir
شماره تماس :
مشاهد رزومه

مهندس علی  بارانی

مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد/مهندسی کامپیوتر
ایمیل :  barani@s3c.ir
شماره تماس :
مشاهد رزومه

مهندس احسان  رزمخواه

مدرک تحصیلی :  کارشناسی/مهندسی کامپیوتر
ایمیل :  razmkhah@s3c.ir
شماره تماس :
مشاهد رزومه

مهندس محمد  کریمی

مدرک تحصیلی :  کارشناسی/مهندسی کامپیوتر
ایمیل :  karimi@s3c.ir
شماره تماس :
مشاهد رزومه

عطاالله  امیدوار توکلی

مدرک تحصیلی :  کارشناس کارآفرینی
ایمیل :  omidvar.tavakoli.ata@gmail.com
شماره تماس :
مشاهد رزومه

دکتر محسن جلائیان

مدرک تحصیلی :  دکتری تخصصی / مهندسی کنترل
ایمیل :  jalaeean@s3c.ir
شماره تماس :
مشاهد رزومه

دکتر امیر جهانشاهی

مدرک تحصیلی :  دکتری تخصصی / مهندسی کامپیوتر
ایمیل :  jahanshahi@s3c.ir
شماره تماس :
مشاهد رزومه

مهندس محمد شیرعلی زاده

مدرک تحصیلی :  کارشناسی/مهندسی کامپیوتر
ایمیل :  shiralizadeh@s3c.ir
شماره تماس :
مشاهد رزومه

کارشناسان گروه
مهندس مهران  احمدی فر

مدرک تحصیلی :  کارشناسی/مهندسی کامپیوتر
ایمیل :  ahmadifar@s3c.ir
شماره تماس :
مشاهد رزومه