نمایش بر اساس گروه  
نمایش بر اساس حروف الفبا :  
 • دکتر مهرداد  قیومی بیدهندی
  سمت :  عضو شورای علمی / مشاور گروه معماری و شهرسازی
  مدرک تحصیلی/رشته :   دکترای معماری
  ایمیل :  ghayoomi@s3c.ir
  شماره تماس :   05138061-105
  مشاهده رزومه

 • سپهر  استیری
  سمت :  کارشناس گروه اقتصاد شهری
  مدرک تحصیلی/رشته :   کارشناسی ارشد/اقتصاد
  ایمیل :  estiri@s3c.ir
  شماره تماس :   05138061-103
  مشاهده رزومه

 • دکتر سید محمد امین  قانعی راد
  سمت :  عضو شورای علمی / مشاور گروه فرهنگی - اجتماعی
  مدرک تحصیلی/رشته :   دکترا / جامعه شناسی
  ایمیل :  ghaneirad@yahoo.com
  شماره تماس :   05138061-104
  مشاهده رزومه

 • دکتر هادی  خانیکی
  سمت :  عضو شورای علمی / مشاور گروه فرهنگی - اجتماعی
  مدرک تحصیلی/رشته :   دکترا / علوم ارتباطات
  ایمیل :  hadikhaniki@s3c.ir
  شماره تماس :   05138061-104
  مشاهده رزومه

 • دکتر جواد  خدایی
  سمت :  عضو شورای علمی / مشاور گروه معماری و شهرسازی
  مدرک تحصیلی/رشته :   دکترای شهرسازی
  ایمیل :  khodaee@s3c.ir
  شماره تماس :   05138061-105
  مشاهده رزومه

 • مهندس مسعود  رحیمیان
  سمت :  کارشناس پژوهشی معماری و شهرسازی
  مدرک تحصیلی/رشته :   کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
  ایمیل :  rahimian@s3c.ir
  شماره تماس :   05138061-105
  مشاهده رزومه

 • دکترحسن  بشیر
  سمت :  عضو شورای علمی / مشاور گروه فرهنگی - اجتماعی
  مدرک تحصیلی/رشته :   دکترا / جامعه شناسی ارتباطات بین‌الملل
  ایمیل :  Drhbashir100@gmail.com
  شماره تماس :   05138061-104
  مشاهده رزومه

 • مهدی  فیضی
  سمت :  عضو شورای علمی / مشاور گروه اقتصاد شهری
  مدرک تحصیلی/رشته :   دکترا/اقتصاد
  ایمیل :  feizi@s3c.ir
  شماره تماس :   05138061-103
  مشاهده رزومه

 • مهندس مصطفی  نظری
  سمت :  کارشناس گروه معماری و شهرسازی
  مدرک تحصیلی/رشته :   کارشناسی ارشد طراحی شهری
  ایمیل :  nazari@s3c.ir
  شماره تماس :   05138061-105
  مشاهده رزومه

 • دکتر علی اصغر  محکی
  سمت :  عضو شورای علمی / مشاور گروه فرهنگی - اجتماعی
  مدرک تحصیلی/رشته :   دکترا / علوم ارتباطات
  ایمیل :  Amaha@s3c.ir
  شماره تماس :   05138061-104
  مشاهده رزومه

 • مهندس مصطفی  دلبریان
  سمت :  کارشناس گروه معماری و شهرسازی
  مدرک تحصیلی/رشته :   کارشناسی ارشد طراحی شهری
  ایمیل :  delbarian@s3c.ir
  شماره تماس :   05138061-105
  مشاهده رزومه

 • دکتر علی  یوسفی
  سمت :  عضو شورای علمی / مشاور گروه فرهنگی - اجتماعی
  مدرک تحصیلی/رشته :   دکترا / جامعه شناسی سیاسی
  ایمیل :  yousofi@s3c.ir
  شماره تماس :   05138061-104
  مشاهده رزومه

 • دکتر غلامرضا  صدیق اورعی
  سمت :  عضو شورای علمی / مشاور گروه فرهنگی - اجتماعی
  مدرک تحصیلی/رشته :   دکترا / جامعه شناسی اقتصاد توسعه
  ایمیل :  ouraee@s3c.ir
  شماره تماس :   05138061-104
  مشاهده رزومه

 • دکتر هما  زنجانی زاده
  سمت :  عضو شورای علمی / مشاور گروه فرهنگی - اجتماعی
  مدرک تحصیلی/رشته :   دکترا / جامعه شناسی
  ایمیل :  zanjanizadeh@s3c.ir
  شماره تماس :   05138061-104
  مشاهده رزومه

 • دکتر جبار  رحمانی
  سمت :  عضو شورای علمی / مشاور گروه فرهنگی - اجتماعی
  مدرک تحصیلی/رشته :   دکترا / مردم شناسی
  ایمیل :  rahmani@s3c.ir
  شماره تماس :   05138061-104
  مشاهده رزومه

 • بهاره  اسدی
  سمت :  کارشناس گروه فرهنگی - اجتماعی
  مدرک تحصیلی/رشته :   کارشناسی ارشد / علوم ارتباطات اجتماعی
  ایمیل :  asadi@s3c.ir
  شماره تماس :   05138061-104
  مشاهده رزومه

صفحه 2 از 2