عضو شورای علمی / مشاور گروه

دکتر هادی  خانیکی

عضو شورای علمی / مشاور گروه فرهنگی - اجتماعی
دکترا / علوم ارتباطات
hadikhaniki@s3c.ir
مشاهده رزومه
عضو شورای علمی / مشاور گروه

دکتر جواد  خدایی

عضو شورای علمی / مشاور گروه معماری و شهرسازی
دکترای شهرسازی
khodaee@s3c.ir
مشاهده رزومه
کارشناس پژوهشی

مهندس مسعود  رحیمیان

کارشناس پژوهشی معماری و شهرسازی
کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
rahimian@s3c.ir
مشاهده رزومه
عضو شورای علمی / مشاور گروه

دکترحسن  بشیر

عضو شورای علمی / مشاور گروه فرهنگی - اجتماعی
دکترا / جامعه شناسی ارتباطات بین‌الملل
Drhbashir100@gmail.com
مشاهده رزومه
کارشناس گروه

مهندس مصطفی  نظری

کارشناس گروه معماری و شهرسازی
کارشناسی ارشد طراحی شهری
nazari@s3c.ir
مشاهده رزومه
عضو شورای علمی / مشاور گروه

دکتر علی اصغر  محکی

عضو شورای علمی / مشاور گروه فرهنگی - اجتماعی
دکترا / علوم ارتباطات
Amaha@s3c.ir
مشاهده رزومه
عضو شورای علمی / مشاور گروه

مهدی  فیضی

عضو شورای علمی / مشاور گروه اقتصاد شهری
دکترا/اقتصاد
feizi@s3c.ir
مشاهده رزومه
کارشناس گروه

مهندس مصطفی  دلبریان

کارشناس گروه معماری و شهرسازی
کارشناسی ارشد طراحی شهری
delbarian@s3c.ir
مشاهده رزومه
عضو شورای علمی / مشاور گروه

دکتر علی  یوسفی

عضو شورای علمی / مشاور گروه فرهنگی - اجتماعی
دکترا / جامعه شناسی سیاسی
yousofi@s3c.ir
مشاهده رزومه
عضو شورای علمی / مشاور گروه

دکتر غلامرضا  صدیق اورعی

عضو شورای علمی / مشاور گروه فرهنگی - اجتماعی
دکترا / جامعه شناسی اقتصاد توسعه
ouraee@s3c.ir
مشاهده رزومه
عضو شورای علمی / مشاور گروه

دکتر هما  زنجانی زاده

عضو شورای علمی / مشاور گروه فرهنگی - اجتماعی
دکترا / جامعه شناسی
zanjanizadeh@s3c.ir
مشاهده رزومه
عضو شورای علمی / مشاور گروه

دکتر جبار  رحمانی

عضو شورای علمی / مشاور گروه فرهنگی - اجتماعی
دکترا / مردم شناسی
rahmani@s3c.ir
مشاهده رزومه
کارشناس گروه

بهاره  اسدی

کارشناس گروه فرهنگی - اجتماعی
کارشناسی ارشد / علوم ارتباطات اجتماعی
asadi@s3c.ir
مشاهده رزومه