عکاسخانه مشهددر این عکاسخانه، عکس در روایتی هنرمندانه و جذّاب از مفاخر مشهد و خراسان خواهد گفت


در این عکاسخانه، عکس در روایتی هنرمندانه و جذّاب از مفاخر مشهد و خراسان خواهد گفت و از مشهد قدیم در سایه‌روشن‌های تاریخ و از امروز می‌گوید در برداشت‌ها و مستندنگاری‌ها و‌ بازتاب‌های رسانه‌ای یا در جامه‌ای از تحلیل و تطبیق گذشته و حال را مقایسه می‌کند یا خطی از زمان روایت می‌کند و لابه‌لای همه عکس‌ها تصویری از مشهد را نمایان می‌کند.