مشهد در نگاه نخبگاناینجا بازتاب جستارها و نظرگاه‌های نخبگان درباره مشهدالرضا است. کلیدواژه و موضوع همه این جستارها مشهد و آنچه به عنوان عناصراساسی هویت مشهد مانند امام رضا علیه السلام و زیارت و خراسان می‌شناسیم، است.


اینجا بازتاب جستارها و نظرگاه‌های نخبگان درباره مشهدالرضا است. کلیدواژه و موضوع همه این جستارها مشهد و آنچه به عنوان عناصراساسی هویت مشهد مانند امام رضا علیه السلام و زیارت و خراسان و... می‌شناسیم، است.