اولین رویداد هم آفرینی

با مشارکت پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن

رویدادهای کار آفرینی همراه اول با رویکرد رویدادهای متداول در این حوزه و کسب و کارهای نوپا برگزار می شود. در این رویدادها با در نظر گرفتن فضای حاکم بر اکوسیستم کارآفرینی کشور و برطرف نمودن نقاط ضعف موجود در رویدادهای مشابه فعلی و نیز نیازهای همراه اول، بومی سازی های لازم صورت پذیرفته است. این رویداد با نگاه حمایت همراه اول از کسب و کارهای نوپا و نوآور و همچنین ایجاد فضای کارآفرینی به نام رویدادهای "هم آفرینی" نامگذاری شده است.
هر یک از رویدادهای هم آفرینی با مشارکت یکی از دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر برگزار می شود. در نظر است از ظرفیت های این مراکز جهت حمایت از طرح ها و کسب و کارهای نوآورانه برتر هر رویداد استفاده شود. دومین رویداد از مجموعه رویدادهای هم آفرینی با مشارکت پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن در بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد. موضوعات این رویداد در حوزه ICT و صرفاً شامل موارد زیر می باشد.

گردشگری مشهد 2017

Mashhad Tourism 2017

credit_card

تجارت الکترونیک

e-Commerce

airplay

بازی های رایانه ای

Computer Games

-

جوایز 3 تیم برتر

تیم اول

این رویداد با رویکرد انتخاب طرح یا کسب و کارهای نوپا و نوآور برگزار خواهد شد و با توجه به ماهیت هر یک از طرح های برتر، فرصت جذب در مراکز رشد مرتبط و یا سرمایه گذاری همراه اول، فراهم می شود.

  • تیم اول 10 میلیون تومان
تیم دوم

این رویداد با رویکرد انتخاب طرح یا کسب و کارهای نوپا و نوآور برگزار خواهد شد و با توجه به ماهیت هر یک از طرح های برتر، فرصت جذب در مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی و یا سرمایه گذاری همراه اول، فراهم می شود.

  • تیم دوم 5 میلیون تومان
تیم سوم

این رویداد با رویکرد انتخاب طرح یا کسب و کارهای نوپا و نوآور برگزار خواهد شد و با توجه به ماهیت هر یک از طرح های برتر، فرصت جذب در مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی و یا سرمایه گذاری همراه اول، فراهم می شود.

  • تیم سوم 3 میلیون تومان

این رویداد با رویکرد انتخاب طرح یا کسب و کارهای نوپا و نوآور برگزار خواهد شد.

مراحل اجرای رویداد


حامیان راهبردی


حامیان رسانه ای