کارگاه آموزشی کسب و کار در صنعت بیمهپژوهشکده ثامن با همکاری بیمه پاسارگاد برگزار می کند: * کارگاه آموزشی تخصصی یک روزه کسب و کار در صنعت بیمه (کاملا رایگان) * با تضمین کار در معتبرترین شرکت خدمات بیمه ایی در شرق کشور


مدرس کارگاه: مهندس حاتمی / مهندس مهرجو
اعطای تاییدیه معتبر حضور در کارگاه در همان روز


کد اول: پنج شنبه 25 آذر ساعت ۱۶ الی ۱۹
لینک ثبت نام (ظرفیت محدود)
http://s3c.ir/WorkShop/Register/29

کد دوم: جمعه 26 آذر ساعت ۱۶ الی ۱۹
لینک ثبت نام (ظرفیت محدود)

http://s3c.ir/WorkShop/Register/30